Användarvillkor

1. Användarvillkor

Allmänt 1.1. Dessa Användarvillkor gäller tillgång till läromedlet Binogi.fi (“Tjänsten”) som tillhandahålls av Binogi Finland Oy (”Binogi”), email: support@binogi.fi. Dessa användarvillkor räknas som en del av avtalet mellan Användaren och Binogi.

1.2. Med "Användaren" avses de juridiska personer som skapat ett användarkonto på Binogi.fi.

2. Definitioner

Användardata:** Information om Användares (i) användning av Tjänsten samt (ii) konton, namn, dokument eller elektroniska filer som uppges till Binogi.

Användarvillkor: Dessa användarvillkor, inklusive integritetspolicy, som Användare måste godkänna för att få tillgång till Tjänsten.

Dokumentation: Dokumentation relaterad till Tjänsten som Binogi vid var tid förmedlar till Användaren i tryckt eller digital form.

Fel: Alla återkommande och väsentliga brister för Tjänsten att fungera i enlighet med Dokumentation.

Hemsidan: Hemsidan binogi.fi

Personuppgifter: Information som kan härröras till en nu levande fysisk individ.

3. Tillgänglighet

3.1. Tjänsten tillhandahålls till Användaren först då dessa Användarvillkor accepterats. Det kan förekomma situationer då Hemsidan inte kommer att vara tillgänglig, inklusive men inte begränsat till, underhåll och omständigheter utanför Binogis kontroll, för vilka Binogi inte ansvarar för.

4. Användarrättigheter

4.1. Genom att godkänna dessa Användarvillkor ger Binogi Användaren en icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt att använda det material och de tjänster som tillhandahålls på Hemsidan vid var tid.

5. Användarbegränsningar

5.1. Med förbehåll för punkt

5.2 nedan får Användaren inte, varken direkt, indirekt, ensam, eller tillsammans med annan part, (i) kopiera, ta isär, dekonstruera eller dekompilera Tjänsten eller något av det material som finns påHemsidan, (ii) ändra, skapa bearbetningar som baseras på, eller översätta Tjänsten, (iii) licensiera, sälja, hyra ut, leasa, överföra eller överlåta några rättigheter i Tjänsten, eller på annat sätt kommersiellt exploatera Tjänsten, till annan part. Användaren förbinder sig att inte utföra någon av ovannämnda handlingar eller orsaka eller tillåta tredje part att göra, eller försöka genomföra, sådana handlingar.

5.3. Användaren förstår och godkänner att Binogi eller Binogis licensgivare äger rättigheter, ideella såväl som ekonomiska, och intresse i och till alla immateriella rättigheter (inklusive alla bearbetningar eller förbättringar av dem) som hänför sig till Tjänsten och eventuella förslag, förbättringsförfrågningar, feedback, rekommendationer eller annan information som tillhandahålls av Användaren i anslutning till Tjänsten.

6. Användarens åtaganden

6.1. Användaren är ansvarig för användarkonto, användar-ID, lösenord och annan information som används för att få tillgång till Tjänsten. Användaren är skyldig att förhindra obehörig åtkomst och obehörig användning av tredje part. Han måste behålla de uppgifter som krävs för åtkomst på ett sådant sätt att de skyddas mot obehörig tillgång från tredje part.

6.2. Användaren får inte lagra eller integrera olagligt, obscent eller på annat sätt stötande material eller information i Tjänsten, eller på annan sätt använda Tjänsten i strid med de syften för vilka Tjänsten tillhandahålls, eller skicka, överföra, eller i Tjänsten lagra virus, Trojaner eller annan skadlig kod, interferera med eller störa tillhandahållandet av Tjänsten eller data däri, eller bereda sig, eller försöka bereda sig, tillgång till Tjänsten eller därtill relaterade system på sätt som står i strid med dessa Användarvillkor.

6.3. Användaren ska, verifiera att denne är införstådd med, och godkänner eventuella tekniska krav för Tjänstens funktionalitet i enlighet med dessa Användarvillkor.

7. Binogis åtaganden

7.1 Binogi ger Användaren tillgång till Hemsidan och Tjänsten.

7.2. Binogi utlovar Användaren inga garantier gällande Tjänsten. I synnerhet har Binogi inga åtaganden gällande Användarens lärande, Tjänstens kvalitet eller dess kompatibilitet med Användarens undervisning i skolan.

7.3. Binogi gör varken några utfästelser avseende, garanterar eller uppmuntrar användandet av, eller åtar sig ansvar för någon tredjeparts applikation eller integration (eller innehåller däri) eller någon annan produkt, teknologi, eller tjänst som tillhandahålls av en tredje part via eller genom Hemsidan.

7.4. Binogi kan komma att lansera nya egenskaper eller funktioner i samband med Tjänsten som kan vara förknippade med nya, kommersiella villkor. Användaren har då möjligheten men behöver ej beställa tillgång till dessa nya funktioner.

7.5. Binogi kommer vid vissa tillfällen och för en begränsad tidsperiod utföra underhåll avTjänsten under vilka Hemsidan, inklusive servrar och motsvarande teknisk utrustning inte kommer vara tillgänglig för Användaren (“Supportfönster”).

8. Premiumkonto

8.1. För att få tillgång till allt material och alla quiz på Binogi.fi måste de Användare som inte har tillgång till Tjänsten via sin skola betala för ett Premiumkonto. Detta kanbeställas genom att kontakta support@binogi.fi. Premiumkontot förnyas årsvis om inte det uppsägs.

9. Personuppgifter och datasäkerhet

9.1. För att kunna tillhandahålla Tjänsten behöver Binogi behandla vissa personuppgifter. Binogis hantering av dessa personuppgifter regleras av vår Integritetspolicy och i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679.

10. Immateriella rättigheter

10.1. Tjänsten är skyddad av immateriella rättigheter, såsom, men inte begränsat till,patenträttigheter, upphovsrätt, varumärkesrätt, designrätt och databasrättigheter (SuiGeneris). Alla Immateriella Rättigheter härrörande till Tjänsten (“Immateriella Rättigheter”) är och förblir Binogis eller dess licensgivares, egendom.

10.2. Användaren förstår och accepterar att Användarens rättigheter eller åtkomst tillImmateriella Rättigheter begränsas till de rättigheter som uttryckligen följer av dessa Användarvillkor och inkluderar inte några ytterligare eller underförstådda licenser eller rättigheter.

11. Begränsning av ansvar

11.1. Binogi bär inget ansvar gentemot Användaren, förutom i fall av grov vårdslösheteller avsiktlig försummelse.

12. Övrigt

12.1. Användaren får inte överföra eller överlåta några rättigheter eller skyldigheter och licenser som upplåtits eller överlåtits genom dessa Användarvillkor, utan föregående skriftligt samtycke från Binogi.

12.2. Binogi kan komma att överlåta och överföra rättigheter eller skyldigheter som följer av dessa Användarvillkor, inklusive Användardata och eventuella Personuppgifter, vid varje tidpunkt i samband med försäljning (oavsett om det sker genom fusion, försäljning av tillgångar, aktieförsäljning eller på annat sätt) av (i) Binogi, (ii) Tjänsten eller (iii) en andel av Binogi eller Tjänsten som rimligen skulle kräva överlåtelse av dessa rättigheter eller skyldigheter. En eventuell transaktion som förändrar kontrollen över Binogi och/eller Tjänsten anses vara en överlåtelse under denna paragraf. Inom 30 dagar av en överlåtelse har Användaren rätt att skriftligen säga upp detta avtal.

13. Ändring av villkor

13.1. Binogi har rätt att ändra dessa allmänna villkor, förutsatt att dessa ändringar är rimliga gentemot Användaren. Användaren skall då informeras om detta.