Forskningen ger mervärde

Språkprojektet är ett forskning- och utvecklingsprojekt som
vidareutvecklar ett flerspråkigt läromedel med syfte att:

Ge eleverna chans att lära sig på sitt starkaste språk.
Ge pedagogerna stöd i att hantera flerspråkiga klasser.
Ge studiehandledarna insyn i elevernas lärande.
Kraftigt öka andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet.

Akademiska studier

Här presenteras ett urval av rapporter från forskare vid universitet i Sverige och utomlands.

 • Binogis koppling till evidensbaserad forskning
 • Nyanländas språkinlärning med hjälp av Binogi
 • Pilotstudie med elever i Toronto, Kanada
 • Studie om föräldramedverkan i Hovsjöskolan i Södertälje, Sverige
 • Förändring av språkanvändning under ett läsår med Binogi
 • Lärarnas erfarenhet av Binogi i pilotprojekt

Ta del av rapporterna här:

Akademiska studier

Andra studier

Förutom akademisk forskning har det också gjorts ett antal rapporter om läromedlet och dess användning. Här redovisas de viktigaste rapporterna som utförts av oberoende forskare, institutioner och företag.

 • Förstudie av Språkprojektet i Göteborg, Sverige
 • Binogi ur ett språkdidaktiskt perspektiv
 • Lärares uppfattning om användandet av Binogi
 • Användarstudie bland lärare
 • Användarstudie bland elever
 • Studie bland deltagande kommuner

Ta del av rapporterna här:

Andra studier

Kommande studier

Det finns en rad pågående, beslutade och planerade forskningsprojekt. Några av de viktigaste redovisas här. Kommunerna som ingår i Språkprojektet har alltid möjlighet att komma med önskemål och synpunkter på forskningen, bland annat genom Språkprojektets medlemsmöten.

 • Analys av data för pedagogisk utveckling
 • Effektivare implementering av digitala läromedel
 • Internationell studie om effekten av Binogi
 • Att överbrygga kunskapsklyftan efter Covid-19
 • Läromedel anpassade efter nyanländas kunskaper
 • Effekter av samverkan med hemmet

Ta del av rapporterna här:

Kommande studier

Forskningsplan 2021/22

 • Italo Masiello, Linneuniversitetet - Implementeringsstudie “Effektiv implementering”. Kartläggning VT 2021, start HT 2021.

 • Jenni Alisaari, Åbo Academi - Studie med vårdnadshavare: “Effekter av samverkan med hemmet”. Uppföljning med de skolor och kommuner som har inlett studien VT 2021, start HT 2021.

Vägen framåt

I den fortsatta utvecklingen av Binogi välkomnar vi alla som vill bidra med forskning, undersökningar, idéer och annan aktiv medverkan. Kommuner, skolor och forskare är varmt välkomna att delta i planerade projekt.

För kommuner, skolor och andra aktörer som planerar egna forskningsprojekt deltar vi gärna som samarbetspartner och stöd med målet att tillsammans utveckla bästa möjliga digitala flerspråkiga läromedel.

Vid frågor om forskning och samarbetsförfrågningar kontakta:

Fanny Meling
fanny.meling@binogi.fi