Forskningen ger mervärde

Språkprojektet är ett forskning- och utvecklingsprojekt som
vidareutvecklar ett mångspråkigt läromedel med syfte att:

Ge eleverna chans att lära sig på sitt starkaste språk.
Ge pedagogerna stöd i att hantera flerspråkiga klasser.
Ge studiehandledarna insyn i elevernas lärande.
Kraftigt öka andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet.

Forskningsagenda

I forskningsplanen för 2018-2020 riktas satsningarna mot fyra områden.

1. Ett nytt forskarnätverk

Det nya nätverket av forskare ska både korsbefrukta skilda forskningsfält och identifiera intressanta frågeställningar som kan engagera ledande forskare i Sverige och utomlands.

En grupp med överblick och kontakter har skapats för att bygga detta nätverk. Gruppen leds av professor Bengt Hansson vid Lunds universitet. I gruppen ingår också professor i psykologi Erland Hjelmquist (Göteborgs universitet), professor i lingvistik Jens Allwood (Göteborgs universitet), professor i analytisk sociologi Peter Hedström (Linköpings universitet), professor i kognitiv neurovetenskap Torkel Klingberg (Karolinska institutet) och professor i kognitionsvetenskap Agneta Gulz (Lunds universitet). Gruppen har också inlett samarbete med projektet Intensivsvenska, som är kopplat till institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

2. En plan för forskningsstudier

Den nya forskningsplan som byggs upp omfattar dels så kallad bekräftande forskning och dels forskning inriktad på generella kognitiva principer i lärprocessen och dess tillämpbarhet för Studi. Som ett första steg i detta arbete har en forskningsstudie startat tillsammans med Madeleine Medóc, som har en bakgrund i formandet av riktlinjer för studiehandling på Skolverket.

Under det kommande året kommer en konkret effektstudie att genomföras utifrån

frågeställningen: Bidrar studiehandledning på modersmål till ökad måluppfyllelse i högre grad när

studiehandledningen stöds av Binogi på modersmålet? En första delrapport presenteras hösten 2018.

3. Utvecklingsarbete i kommunerna

Vi skapar en dialog och konkret samarbete med de kommuner som ingår i Språkprojektet.

Denna nysatsning tar sin utgångspunkt i befintligt utvecklingsarbete inom respektive kommuns skolor. Här kan Språkprojektet stödja och förstärka arbetet med kompletterande forskningsstudier.

Ett exempel är samarbetet med Landskrona, där vi gemensamt fokuserar på hur lärare kan ”utveckla och tillämpa ett språkutvecklande och ämnesövergripande arbetssätt genom konstruktiv länkning, förtrogenhet med läroplan och med stöd av digitala arbetssätt”. Inom ramen för detta område öppnar vi för samarbete med alla kommuner som medverkar i Språkprojektet.

4. Analys av användardata

Vi bygger upp en systematisk analys av användardata, med mätning av antal tillfällen, tid och resultat på frågor för elever med hög användning av Studi.

Arbetet genomförs av Ungdomsbarometern och omfattar även elevundersökningar.

Utöver detta görs också analyser av betygsdata, i jämförelse mellan Skolverkets data och data kopplat till skolor som använder Studi.